W sprawie:
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2012 r.

Data zarządzenia:
2012-03-16

Numer zarządzenia:
0050.29.2012

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2012-03-16


ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2012
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2012 r.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie :

Organizacji przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza, Targoszyn i Niedaszów wraz z utrzymaniem bazy sportowej poprzez:

- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

- prowadzenia szkolenia i zajęć treningowych.

§ 2.

Treść ogłoszenia o wynikach konkursu ofert stanowi załącznik do mniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane:

- poprzez jego zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 0050.29.2012

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 16 marca 2012 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W OKRESIE 20 MARCA 2012 R. DO 30 CZERWCA 2012 R.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Ludowy Zespół Sportowy "UNIA" Mściwojów

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Niedaszów wraz z utrzymaniem bazy sportowej.

4.000,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy "PARK" Targoszyn

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej.

3.750,00 zł

3.

Ludowy Zespół Sportowy "Zjednoczeni" Snowidza

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza wraz z utrzymaniem bazy sportowej.

3.750,00 zł

Razem:

11.500,00 zł

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert spełniają wymogi formalno-prawne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 20 lutego 2012 r.

Wójt Gminy
Mariusz Foryś