Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt."Budowa placu zabaw w miejscowości Mściwojów"

 

W dniu 02 kwietnia 2012 r. do Urzędu Gminy Mściwojów wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mściwojowie, na realizację zadania publicznego "Budowa placu zabaw w miejscowości Mściwojów".
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl w zakładce "Aktualności".
Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Mściwojów w Sekretariacie, pok. 20, drogą elektroniczną na adres e-mailowy mkopec@msciwojow.pl oraz listownie na adres - Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 42, do dnia 12 kwietnia 2012 r (decyduje data wpływu do Urzędu).


W załączeniu:

OFERTA