Mściwojów: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych na terenie Gminy Mściwojów
Numer ogłoszenia: 79871 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Mściwojów 20, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 872 83 98, faks 0-76 872 83 98.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.msciwojow.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych na terenie Gminy Mściwojów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przygotowaniu gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Mściwojów od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012 r.

a) Dzienna ilość obiadów ok. 90 porcji od poniedziałku do piątku w dni zajęć lekcyjnych. W okresie ferii zimowych, wiosennych oraz wakacji wg. potrzeb

b) Zamawiający z 3 - dniowym wyprzedzeniem będzie przekazywał informację Wykonawcy o ilości gorących posiłków na poszczególne dni.

c) W ciągu 1 tygodnia winno znajdować się 2 dni zupa z wkładką i 3 dni drugie danie (5 dniowy cykl żywienia).

d) Odbiór gorących posiłków przez Zamawiającego od Wykonawcy będzie następował w Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach w dni dostawy o godz.9.00

e) Należy uwzględnić wartość kaloryczną, energetyczną i odżywczą dla dzieci w wieku szkolnym oraz osób starszych - uzgodnioną z dietetykiem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających do 10 % w tym postępowaniu, polegających na zlecaniu jednorazowych dodatkowych posiłków, które będą realizowane wg cen jednostkowych ujętych w umowie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających w tym postępowaniu, polegających na zlecaniu jednorazowych dodatkowych posiłków, które będą realizowane wg cen jednostkowych ujętych w ofercie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Mściwojowie, Mściwojów 20, 59-407 Mściwojów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Mściwojowie, Mściwojów 20, 59-407 Mściwojów.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie