Mściwojów dnia, 20.04.2012r.

Nr GOPS 271.1.6.2012

  

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przygotowaniu i dostawę gorących posiłków dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych na terenie gminy Mściwojów" dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę - HORD-CAFE S.C., D. D. Lazurek, ul. N. M. Panny 1, 59-220 Legnica.

     Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. cena netto - 3,59  zł. za jeden posiłek, cena brutto - 3,88 zł. za jeden posiłek

 Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

 

L.p

Nazwa firmy

Cena netto i brutto

Kryteria

Streszczenie oceny (pkt.)

Uzasadnienie wyboru

1.

Sheridan Catering Seweryn Wawrzyniak, ul. Giełdowa 12

52-438 Wrocław

cena netto - 5, 00 zł

cena brutto - 5,40 zł

 

 

71,80 pkt.

 

2.

HORD-CAFE S.C., D. D. Lazurek,

ul. N. M. Panny 1, 59-220 Legnica

cena netto - 3,59 zł

cena brutto - 3,88 zł

 

100,00 pkt.

Najniższa cena

3.

PHU S. C., Robert Chmielowski, Ryszard Grad, Niedaszów 10

59-407 Mściwojów

cena netto - 3,98 zł

cena brutto - 4,30 zł

90,20 pkt.

 

 

4.

"SMAKUŚ" Usługi Gastronomiczne Łukasz Krawczyk,

ul. K. Słobódzkiego 19 A

58-105 Świdnica

cena netto - 3,61 zł

cena brutto -3,90 zł

99,44 pkt.

 

 Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2) - brak

Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  - brak

Planowany termin zawarcia umowy - 30.04.2012 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Krystyna Pobihon