INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 29 MAJA 2012 R. (WTOREK) 0 GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XVII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji  nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mściwojów oraz Powiatu Jaworskiego.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Mściwojów oraz Powiatu Jaworskiego.
5. Informacja Komendanta Gminnego OSP w Mściwojowie nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów w 2011 r. i plany na 2012 r.
6. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia nt. zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie Gminy Mściwojów w 2012 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2011,
- w sprawie wystąpienia Gminy Mściwojów ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa,
- w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Spółdzielni Socjalnej w Mściwojowie
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.


Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska