INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  27 CZERWCA 2012 R. (ŚRODA) 0 GODZ. 12.30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy Mściwojów.
2. Informacja Wójta Gminy z pracy między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011  oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
- przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2011.

5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 r.,
- przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.
- w sprawie zmian w uchwale nr XIII/76/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2012-2021,
- w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mściwojowie.
- w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów

7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za 2011 r. i plany na 2012 r.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska