Wójt Gminy Mściwojów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2012 r.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2012 roku.


RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE JEGO REALIZACJI


1. Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza i Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej ( za wyjątkiem koszenia boisk) poprzez:
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
- prowadzenia szkolenia i zajęć treningowych.
2. W 2011 r. gmina nie realizowała zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie konkursu ofert.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 roku - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
4. Na wsparcie realizacji zadania objętego w/w konkursem przeznacza się kwoty:
Snowidza - 8.000,00 zł ;
Targoszyn - 8.000,00 zł;


WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


1. Szkoleniem sportowym powinny być objęte przede wszystkim dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gminy Mściwojów.
2. Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wszystkim uczestnikom dostęp do odpowiedniej bazy treningowej i sprzętu, bezpieczne warunki uczestnictwa.
3. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Szkolenie powinno mieć charakter stały.


TERMIN REALIZACJA ZADANIA


Zadania, na które zostanie przyznana dotacja muszą zostać zrealizowane od 24 sierpnia 2012 r. do 15 listopada 2012 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferty, zgodne z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) , w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert - sport II półrocze 2012 r." na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów lub w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów (I piętro) do 20 sierpnia 2012 r. do godz.10.oo, pod rygorem nieważności.
Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.msciwojow.pl / zakładka organizacje pozarządowe oraz w Urzędzie Gminy Mściwojów, pokój nr 18 (I piętro).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.


TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY


1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mściwojów, wg zasad określonych w uchwale nr XII/69/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w latach 2012-2014.
2. Komisja sporządza pisemny protokół, kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji i określając ich wysokość.
3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych i składania komisji dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych podmiotowi.
4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Mściwojów w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT


1. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 22 sierpnia 2012 r. do godz.10.oo
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;
3) na stronie internetowej Gminy Mściwojów.
 

INFORMACJE DODATKOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
2) zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Gminy Mściwojów, pokój nr 18 (piętro) lub pod nr telefonu 76 878-85-41.
 


Wójt Gminy
Mariusz Foryś