Wójt Gminy Mściwojów zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

podaje z dniem 06 listopada 2012 roku do publicznej wiadomości treść projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MŚCIWOJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 06 listopada  2012 roku do dnia 16 listopada 2012 roku.

W/w projekt poddaje się pod konsultacje społeczne, czyli publikuje się na stronie www.msciwojow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msiwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Formą konsultacji jest pisemne wyrażenia opinii na temat opublikowanego projektu Programu.

Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi Załącznik nr 2.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Mściwojów.

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na " Formularzu konsultacji", należy składać za pośrednictwem poczty, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, pokój nr 20 (sekretariat) lub drogą elektroniczną, email: magdalena.kopec@msciwojow.pl, w terminie do 16 listopada 2012r. W przypadku poczty decyduje data stempla pocztowego.