Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r.

Do udziału w konsultacjach mogły przystąpić organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Mściwojów.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach 06 listopada 2012 r. do dnia 16 listopada 2011 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag oraz projektem Programu Współpracy zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Mściwojów, wpłynął 1 formularz propozycji zmian do projektu rocznego programu współpracy na 2013 rok. Formularz został dostarczony osobiście.

 

Opinie i uwagi przekazane do Urzędu Gminy w Mściwojowie: 

Lp.

Podmiot zgłaszający opinię/uwagę

Treść opinii/uwagi

Uzasadnienie

Rozpatrzenie propozycji

1

Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej

W rozdziale V "Formy współpracy" w § 5 pkt. 2 dodać pkt. 6) w następującym brzmieniu:

"udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację działań w sferze zadań publicznych"

Brak uzasadnienia

Uwagę uwzględniono

 

W Rozdziale V Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok w  § 5 pkt. 2 dodano pkt. 6) o brzmieniu: udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację działań w sferze zadań publicznych

Mając powyższe na uwadze projekt rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 w formie uwzględniającej zmiany zostaje przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Gminy Mściwojów.

 

Zatwierdził

Wójt Gminy
(-)
Mariusz Foryś