*  Kontrole: kompleksowa, sprawdzająca, doraźna, problemowa, związana z prowadzonym postępowaniem (np. karnym).

  **  Proszę podać zakres przedmiotowy kontroli.

 

Rok Instytucja przeprowadzająca kontrolę Termin kontroli
(od . do .)
Liczba
kontrolerów
Charakter
kontroli*
Zakres kontroli** Uwagi
2007 Archiwum Państwowe we Wrocławiu O/Legnica 12.01.2007
12.01.2007
1   Kontrola USC - Archiwum Protokół
z kontroli
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 26.01.2007
26.01.2007
2   Kontrola
- dział obrnny i OC
- dział ochrony wewnętrznej i bezpieczeństwa kryzysowego
Protokół
z kontroli
Wojewoda Dolnośląski
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
16.04.2007
16.04.2007
1 Problemowa Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych Protokół
z kontroli
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Legnicy
26.06.2007
26.06.2007
1   Kontrola rejestru wyborców Protokół
z kontroli
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 19.09.2007
19.09.2007
1   Kontrola w zakresie oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków
w Snowidzy
 
Regionalna Izba Obrachunkowa 19.11.2007
15.02.2008
3   Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Protokół
z kontroli
2008 Archiwum Państwowe w Legnicy 13.03.2008
13.03.2008
1 Problemowa Archiwum zakładowe Protokół
z kontroli

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

22.09.2008
22.09.2008
1 Sprawdzająca

Kontrola realizacji zadania  pn. Budowa kanalizacji wsi Niedaszów"
dofinansowanego ze  środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Protokół
z kontroli
2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
O/Legnica
02.06.2009
23.06.2009
1 doraźna

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania  składek
oraz innych składek i wpłat, do których zobowiązany jest ZUS,
oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa , zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych
i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń
i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowości terminowość opracowywania wniosku.

4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych
do celów ubezpieczeń społecznych.   

Protokół
z kontroli

Wojewoda Dolnośląski
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

02.06.2009
02.06.2009

1 Problemowa Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych. Protokół
z kontroli
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

26.06.2009
26.06.2009

1 Sprawdzająca Kontrola realizacji zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW Protokół
z kontroli
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

15.09.2009
15.09.2009

1 Sprawdzająca Kontrola realizacji umowy NR 3/2009 w ramach robót publicznych
"Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony powodziowej.
Notatka
służbowa
2010 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
17.02.2010
17.02.2010
4  

1. Rejestr stanu cywilnego, zaświadczenia, decyzje, realizacja ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.
2. Kwalifikacja wojskowa
3. Ewidencja ludności i dowody osobiste

Protokół
z kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Wałbrzychu

07.04.2010
07.04.2010
1   Wybrane zagadnienia z prawa pracy w tym BHP  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru i Kontroli
 
18.08.2010
18.08.2010
2   Organizacja przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków oraz prowadzenie zbioru przepisów gminnych
Protokół
z kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
09.12.2010
09.12.2010
2   Kontrola projektu w ramach SPO "Remont połączony z modernizacją
budynku świetlicy w Targoszynie"
Protokół
z kontroli
2011 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 24.02.2011
24.02.2011
2   Remont budynków świetlic wiejskich w: Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach,
przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zimniku, oraz zakup
wyposażenia świetlic. 
Raport z
czynności
kontrolnych
Agencja Nieruchomości Rolnych OT/Wrocław 25.02.2011
25.02.2011
2 Sprawdzająca Kontrola realizacji umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości
z dnia 26.02.2001r. Rep A nr 1130/2001
Sprawozdanie
z realizacji
umowy
Archiwum Państwowe we Wrocławiu O/Legnica 12.05.2011
12.05.2011
1 Problemowa Kontrola Archiwum zakładowego UG.  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
14.06.2011
14.06.2011
2 Sprawdzająca Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych
po kontroli z dn. 17.02.2010
Protokół
z poleceń
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 04.07.2011
30.09.2011
2 Kompleksowa Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Protokół
z kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 12.10.2011
14.10.2011
2 Sprawdzająca Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu
nr UDA-RPDS.07.02.00-02-015/08 z dnia 31.03.2009r.
Informacja
Pokontrolna
2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 13.06.2012
13.06.2012
1   Kontrola sanitarna wiat przystankowych w gminie Mściwojów Protokół
z kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 13.08.2012
17.08.2012
2   Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu
nr RPDS.04.02.00-02-003/10
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 27.09.2012
28.09.2012
2      
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 19.12.2012
19.12.2012
1 Sprawdzająca Kontrola sprawdzająca archiwum zakładowe  
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 19.12.2012
19.12.2012
1 Problemowa Kontrola problemowa USC  
2013