Wybory uzupełniające lub wybory przedterminowe do rady gminy:

- formularz nr 1 - zgłoszenie listy kandydatów na radnych,

- formularz nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego w wyborach uzupełniających, przedterminowych

- formularz nr 4 - propozycja formularza wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych,

W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej i nie jest obywatelem polskim należy w miejsce formularza nr 2 wypełnić formularz nr 3

- formularz nr 3- Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.

Ponadto, kandydaci (tylko obywatele polscy) urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winni złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r., do dnia 31 lipca 1990 r.

- formularz nr 8 - Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 - Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego

Uwaga:

- Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

- Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

- Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia (formularz nr 8) składa informację o złożeniu oświadczenia (formularz nr 9)