OGŁOSZENIE

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  30 STYCZNIA  2013 R. (ŚRODA) 0 GODZ. 15.00  W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.
2. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2013-2021,
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.
- w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
- w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
- w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Mściwojów ( 2 lokale Snowidza 81),
- w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedaszów,
- w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2013 r.
- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2013 r.

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.


Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska