Nr GOPS 271.1.6.2013

Mściwojów dnia, 07.02.2013r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

      Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przygotowaniu i dostawę gorących posiłków dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych na terenie gminy Mściwojów" dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 4, złożonej przez Wykonawcę - Spółdzielnia Socjalna Feniks, 59-407 Mściwojów 68 A.

     Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. cena brutto - 42.087,00 zł.

 Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

 

L.p

Nazwa firmy

Cena netto i brutto

Kryteria

Streszczenie oceny (pkt.)

Uzasadnienie wyboru

1.

HORD-CAFE S.C., D. D. Lazurek,

ul. N. M. Panny 1, 59-220 Legnica

cena brutto - 53.266,00 zł

Cena 100 %

79,01 pkt.

 

2.

"SMAKUŚ" Usługi Gastronomiczne Łukasz Krawczyk,

ul. K. Słobódzkiego 19 A

58-105 Świdnica

cena brutto - 45.221,70 zł

 93,07 pkt.

 

3.

PHU S. C., Robert Chmielowski, Ryszard Grad, Niedaszów 10

59-407 Mściwojów

cena brutto - 44.847,90 zł

 93,85 pkt.

 

 

4.

Spółdzielnia Socjalna Feniks

59-407 Mściwojów 68 A

cena brutto -  42.087,00 zł

 100,00 pkt.

Najniższa cena

5.

P.H.U. - KOBA Irena Koba

ul. Brzegowa 1, 58-150 Strzegom

cena brutto - 50.878,80 zł

82,72 pkt.

 

Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2) - brak

Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  - brak

Planowany termin zawarcia umowy - 19.02.2012 r.