OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 art. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Wójt Gminy Mściwojów

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 

W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mściwojów

 

1.  Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Baza kandydatów na członków komisji konkursowych tworzona jest na czas nieokreślony.

5. Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisji konkursowej po zakończeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na dany rok.

6. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, do dnia 14 marca 2013 roku do godz. 15:00 listownie lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów (pok. Nr 20). Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.