obrazek

 

Mściwojów, dnia 29 kwietnia 2013 roku

RZP 271.1.2.7.2013

 

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Stosownie do art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Gmina Mściwojów informuje, że postępowanie na "zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 315 000,00 zł. Podczas sesji otwarcia ofert, stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po przeprowadzonej analizie w zakresie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty  przeznaczonej  na realizację zamówienia do ceny z najniższą ofertą.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, złożone przez:

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

CENA BRUTTO (PLN)

PUNKTY

1.

AGROHANDEL

ul. Jaworzyńska 261

59-220 Legnica

 

338 360,00

 

---------------------------------

2.

Firma Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6

 59-220 Legnica

 

362 671,65

 

100

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy AGROHANDEL s.j. A. Plecety, I. Plecety, ul. Jaworzyńska 261,  59-220 Legnica oraz odrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, Oferty nr 1złożonej przez w/w Wykonawcę.

Wykonawca cyt. powyżej stosownie do rozdziału VI ust. 5 SIWZ nie przedłożył dokumentów, potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a mianowicie opisów technicznych urządzeń (ciągnika, ładowacza, przyczepy, pługa, pojemników). Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Wykonawca - AGROHANDEL s.j. A. Plecety, I. Plecety, ul. Jaworzyńska 261,  59-220 Legnica- podlega wykluczeniuz udziału w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.