obrazek

Mściwojów: Dostawa, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów - Etap I
Numer ogłoszenia: 175514 - 2013; data zamieszczenia: 02.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów , Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów w ramach projektu pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Grzegorzów, Marcinowice, Zimnik, Targoszyn, Snowidza oraz budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Targoszyn tj.: a) Zestaw zabawowy 1 szt., składający się z: 1 wieża kwadratowa z daszkiem, 1 zjeżdżalnia, 1 ścianka linowa (szachownica), 1 pomost (koci grzbiet), 1 drabinka skośna wejściowa, Słupy nośne i belki poziome: belki okrągłe o śr. 100 i 60 mm, wykonane z drewna litego, impregnowane. Dach oraz burty boczne: wykonane z płyty HPL lub HDPE. Zjeżdżalnia: o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, burty malowane proszkowo. Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym splotem stalowym. Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew. Kolor belek - sosna. Wymiary minimalne urządzenia: sz. 5,30 x w. 3,80m; b) Huśtawka podwójna, 1 szt., wykonana z drewna litego, bezrdzeniowego, o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm. Belki połączone siodłowo zabezpieczone przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Huśtawka posadowiona na kotwach stalowych ocynkowanych, montowana w gruncie przez zabetonowanie. Łańcuchy i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska: 1 płaskie gumowe, 1 siedzisko z oparciem gumowe rozpinane atestowane. Kolor belek - sosna. Wymiary minimalne urządzenia: sz. 3,50 x w. 2,35 m; c) Karuzela krzyżowa 1 szt., czteroramienna, ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. Łożyskowna tocznie. Siedziska wykonane z kształtki aluminiowej zatopionej w miękkiej gumie, atestowane. Oparcia stalowe malowane proszkowo. Wymiary urządzenia: sz. 1,80 x w. 0,65 m; d) Sprężynowiec 2 szt. Korpus wykonany z tworzywa HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Sprężyny min. O180 mm malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Zabetonowane w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy. Wymiary minimalne urządzenia: w. 0,85 x sz. 0,25 m; e) Ławka parkowa z oparciem 1 szt. składająca się z: słupy nośne i belki poziome wykonane z belek okrągłych o średnicy 100 mm z drewna klejonego, impregnowane, łączone za sobą poprzez siodłowe zakończenia. Siedzisko wykonane z desek impregnowanych o wymiarach 0,40 m. wysokość całkowita 0,90 m. Ławka montowana na kotwach. Wymiary minimalne urządzenia: 1,70 x 0,60 m, wysokość całkowita 0,90m; f) Kosz na śmieci 1 szt., konstrukcja kosza - wykonana z belek okrągłych o średnicy 100 mm, impregnowanych. Belki zakończone zaokrągleniem. Kosz wykonany z półwałków z wewnętrznym wkładem metalowym. Wymiary minimalne: 0,60x0,45, wysokość całkowita: 0,80m; g) Ogrodzenie 120m2, słupy wykonane z drewna impregnowanego, montowane na kotwach, zamontowane w gruncie za pomocą betonu. 2 furtki wejściowe zamykane. Przęsła wykonane z deski ryflowanej (100x10x2,2 cm). Kolor belki - sosna. h) wykonanie prac przygotowawczych polegających na wykorytowaniu oraz dostarczeniu piasku płukanego - 36,89m3. 2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, charakteryzować się wysoką jakością, trwałością i estetyką, a także zapewniać całkowite bezpieczeństwo dla użytkowników. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone urządzenia były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla tego typu wyrobów, stosowne certyfikaty i aprobaty należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. Posadowienie urządzeń zabawowych bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 4. Materiały śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. 5. Elementy metalowe, drewniane powinny być pomalowane i zakonserwowane farbami dopuszczonymi do kontaktu z dziećmi oraz odporne na warunki atmosferyczne. 6. Elementy drewniane z drewna nie rozszczepiającego się i nie kruszącego zabezpieczone przed butwieniem. 7. Elementy powinny zostać zakotwione w podłożu na głębokości 55 cm z użyciem betonu klasy B-15. 8. Każde urządzenie musi posiadać informację indentyfikacyjną producenta ( tabliczkę znamionową) z informacją: data produkcji przedmiotu, zgodność z normą. 9. Montaż - zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) 10. Do każdego urządzenia należy dołączyć, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia: Informację indentyfikacyjną producenta (importera) urządzenia; Instrukcję o zalecanym sposobie montażu i konserwacji; Instrukcję użytkowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy PZP
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy PZP
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy PZP
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy PZP
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 niniejszej umowy, a mianowicie spowodowane: 1) w przypadku wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Zamawiającego. 2) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. 3) zmianami technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy, 4) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 5) w każdym przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, pok. nr 23 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie