Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2010 r.Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Mściwojów  przedstawia sprawozdanie za 2012 rok z realizacji Programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.