Mściwojów, dnia 07 maja 2013 roku

RZP 271.1.6.6.2013

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów - Etap I"          

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ oraz odpowiedziach jakich udzielił.

 

PYTANIE 1

W SIWZ w opisie dotyczącym urządzeń zabawowych zamawiający wymaga wykonania urządzeń z belki okrągłej o śr. 100 mm wykonanej z drewna litego.

Czy dopuszcza się wykonanie urządzeń z belki kwadratowej o wymiarach 90x90 mm wykonanej z drewna bezrdzeniowego litego zaokrąglonego na krawędziach?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

 

PYTANIE 2

W SIWZ Rozdział III p. 3 g wymaga wykonania ogrodzenia ilości 120 m2, dodatkową informacją jest wymiar deski ryflowanej.

W celu doprecyzowania zamówienia prosimy o podanie ile mb ogrodzenia należy wykonać?

ODPOWIEDŹ 2

Należy przyjąć 120 mb. Rozstaw pomiędzy deskami (o wym. 100x10x2,2 cm) ryflowanymi należy przyjąć 4 cm.