INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  22 MAJA  2013 R. (ŚRODA) 0 GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XXVIII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

Porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji  nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mściwojów oraz Powiatu Jaworskiego.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Mściwojów oraz Powiatu Jaworskiego.

5. Informacja Komendanta Gminnego OSP w Mściwojowie nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów w 2012 r. i plany na 2013 r.

6. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia nt. zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie Gminy Mściwojów w 2013 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2012 r.

- w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- zmieniająca uchwałę Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Mściwojów,

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

- w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/147/13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska