obrazek

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 175514-2013 z dnia 2013-05-02 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Mściwojów
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów w ramach projektu pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Grzegorzów, Marcinowice, Zimnik, Targoszyn, Snowidza oraz budowa boiska...
Termin składania ofert: 2013-05-10


Mściwojów: Dostawa, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów
Numer ogłoszenia: 85307 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 175514 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzegorzów w ramach projektu pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Grzegorzów, Marcinowice, Zimnik, Targoszyn, Snowidza oraz budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Targoszyn tj.: a) Zestaw zabawowy 1 szt., składający się z: 1 wieża kwadratowa z daszkiem, 1 zjeżdżalnia, 1 ścianka linowa (szachownica), 1 pomost (koci grzbiet), 1 drabinka skośna wejściowa, Słupy nośne i belki poziome: belki okrągłe o śr. 100 i 60 mm, wykonane z drewna litego, impregnowane. Dach oraz burty boczne: wykonane z płyty HPL lub HDPE. Zjeżdżalnia: o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, burty malowane proszkowo. Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym splotem stalowym. Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew. Kolor belek - sosna. Wymiary minimalne urządzenia: sz. 5,30 x w. 3,80m; b) Huśtawka podwójna, 1 szt., wykonana z drewna litego, bezrdzeniowego, o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm. Belki połączone siodłowo zabezpieczone przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Huśtawka posadowiona na kotwach stalowych ocynkowanych, montowana w gruncie przez zabetonowanie. Łańcuchy i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska: 1 płaskie gumowe, 1 siedzisko z oparciem gumowe rozpinane atestowane. Kolor belek - sosna. Wymiary minimalne urządzenia: sz. 3,50 x w. 2,35 m; c) Karuzela krzyżowa 1 szt., czteroramienna, ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. Łożyskowana tocznie. Siedziska wykonane z kształtki aluminiowej zatopionej w miękkiej gumie, atestowane. Oparcia stalowe malowane proszkowo. Wymiary urządzenia: sz. 1,80 x w. 0,65 m; d) Sprężynowiec 2 szt. Korpus wykonany z tworzywa HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Sprężyny min. O180 mm malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Zabetonowane w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy. Wymiary minimalne urządzenia: w. 0,85 x sz. 0,25 m; e) Ławka parkowa z oparciem 1 szt. składająca się z: słupy nośne i belki poziome wykonane z belek okrągłych o średnicy 100 mm z drewna klejonego, impregnowane, łączone za sobą poprzez siodłowe zakończenia. Siedzisko wykonane z desek impregnowanych o wymiarach 0,40 m. wysokość całkowita 0,90 m. Ławka montowana na kotwach. Wymiary minimalne urządzenia: 1,70 x 0,60 m, wysokość całkowita 0,90m; f) Kosz na śmieci 1 szt., konstrukcja kosza - wykonana z belek okrągłych o średnicy 100 mm, impregnowanych. Belki zakończone zaokrągleniem. Kosz wykonany z półwałków z wewnętrznym wkładem metalowym. Wymiary minimalne: 0,60x0,45, wysokość całkowita: 0,80m; g) Ogrodzenie 120m2, słupy wykonane z drewna impregnowanego, montowane na kotwach, zamontowane w gruncie za pomocą betonu. 2 furtki wejściowe zamykane. Przęsła wykonane z deski ryflowanej (100x10x2,2 cm). Kolor belki - sosna. h) wykonanie prac przygotowawczych polegających na wykorytowaniu oraz dostarczeniu piasku płukanego - 36,89m3. 2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, charakteryzować się wysoką jakością, trwałością i estetyką, a także zapewniać całkowite bezpieczeństwo dla użytkowników. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone urządzenia były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla tego typu wyrobów, stosowne certyfikaty i aprobaty należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. Posadowienie urządzeń zabawowych bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 4. Materiały śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. 5. Elementy metalowe, drewniane powinny być pomalowane i zakonserwowane farbami dopuszczonymi do kontaktu z dziećmi oraz odporne na warunki atmosferyczne. 6. Elementy drewniane z drewna nie rozszczepiającego się i nie kruszącego zabezpieczone przed butwieniem. 7. Elementy powinny zostać zakotwione w podłożu na głębokości 55 cm z użyciem betonu klasy B-15. 8. Każde urządzenie musi posiadać informację indentyfikacyjną producenta ( tabliczkę znamionową) z informacją: data produkcji przedmiotu, zgodność z normą. 9. Montaż - zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) 10. Do każdego urządzenia należy dołączyć, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia: Informację indentyfikacyjną producenta (importera) urządzenia; Instrukcję o zalecanym sposobie montażu i konserwacji; Instrukcję użytkowania...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:22.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PIKA Radosne Parki, ul. Argentyńska 26, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 37986,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:37287,71
  • Oferta z najniższą ceną:37287,71/ Oferta z najwyższą ceną: 45817,50
  • Waluta:PLN.