Mściwojów: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5
Numer ogłoszenia: 92425 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 65049 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach w granicach działki nr 190/5 zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych deszczy oraz podtopień w zakres której wchodzi wykonanie: długość drogi - 1.240,00 m; konstrukcji nawierzchni składającej się z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna BA 0/11 mm, betonu asfaltowego - warstwa wiążąca BA 0/16 mm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa; konstrukcji nawierzchni poboczy drogi składającej się z niesortu kamiennego stabilizowanego mechanicznie wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 oraz grysem kamiennym 2/5 cm, gr. 10 cm; nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm (spoiny wypełnione zaprawą cementową) na podsypce cementowo piaskowej 1:3, gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm; wykonanie odwodnienia powierzchniowego za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych do ścieków korytkowych usytuowanych przy krawędzi jezdni następnie do wpustów deszczowych i do kanalizacji deszczowej z rur PCV-U o średnicy do 160 do 250 mm, z odprowadzeniem napływających wód deszczowych do rowu. Głębokość zagłębienia kanału waha się w granicach 1,3 - 2,0 m; wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu; bilans powierzchni terenu składają się następujące elementy pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej: jezdnia z asfaltobetonu - 5.475,25 m2, pobocza z kruszywa łamanego - 2.239,60 m2, powierzchnia dojść i chodników 292,60 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.26-9, 45.23.31.00-0, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.33.20.00-0, 45.11.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POL-DRÓG Dolny Śląsk S. A., Cieśle 44, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 1435290,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:1052628,48
  • Oferta z najniższą ceną:1052628,48/ Oferta z najwyższą ceną: 1313150,56
  • Waluta:PLN.