obrazek

Mściwojów: Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą

oraz pojemników do segregacji odpadów.
Numer ogłoszenia: 92231 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 57605 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów..

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:CIĄGNIK Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowego ciągnika do siedziby Urzędu Gminy Mściwojów; przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu działania i prawidłowej obsługi dostarczonego ciągnika; serwis gwarancyjny i usuwanie awarii w okresie gwarancji; oznakowanie dostarczonego ciągnika. Oferowany przez wykonawcę ciągnik musi spełniać minimalne parametry techniczne określone poniżej: rok produkcji: 2012 lub 2013; silnik wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający wymogi TIER IV; moc znamionowa silnika min. 95 KM z możliwością zwiększenia mocy silnika na żądanie zamawiającego do min. 110 KM; napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie; maksymalna prędkość 40 km/h; kabina z klimatyzacją (wyciszona, ogrzewana, wentylowana), uchylne okna boczne i tylne, wyposażona w pneumatyczny, regulowany fotel operatora oraz fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa i homologacją; radio wraz z odtwarzaczem MP3 i zestawem głośników i instalację radiową; wizjer w dachu przeszklony i otwierany; skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana, mokre sprzęgło, rewers przy kierownicy; liczba biegów z rewersem co najmniej 24 do przodu i co najmniej 24 do tyłu, (skrzynia z półbiegami); elektrohydrauliczna blokada tylnego mechanizmu różnicowego; hydraulika ciągnika: wydatek pompy hydraulicznej: min. 60 l/min, dodatkowa pompa wspomagania układu kierowniczego: wydatek pompy: min. 30 l/min; rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej: min. trzysekcyjny, min. sześć gniazd hydrauliki zewnętrznej wolne niezależnie od podłączenie przedniego TUZ i przedniego podnośnika; przedni TUZ i hydraulika niezależna od urządzeń i maszyn podłączonych z tyłu; ciągnik wyposażony w system zapinający urządzenie zewnętrzne (sprzęt) w hakowym trójpunktowym układzie zawieszenia (szybkosprzęgi); udźwig podnośnika min. 5000 kg; sterowanie TUZ i WOM z poziomu gruntu (na zewnątrz ciągnika); tylny WOM min. trzystopniowy z wersją Eco; ciągnik przystosowany do pracy z paliwem biodiesel; lusterka zewnętrzne lewe i prawe; stabilizator cięgieł dolnych; regulowany zaczep transportowy i zaczep rolniczy; instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa sterowania hamulcami przyczep; komplet błotników, w tym przednie błotniki tzw. dynamiczne; obciążnik przednie montowany na przednim TUZ-ie min. 350 kg; fabryczne zamontowany ładowacz czołowy na zaworach międzyosiowych; gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy; min. 2 przednie i 2 tylne lampy robocze montowane w dachu lub na kabinie umożliwiające pracę w warunkach nocnych osprzętem; lampa błyskowa (kogut) 2 szt.; opony rozmiar tył min. 520/65 R 34 i przód 420/65 R24; zbiornik paliwa: min. 120 litrów; Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Wymagana gwarancja na dostarczony ciągnik - min. 24 miesiące. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny i przystąpienie do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia pisemnego lub faksem. Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z dojazdem wykonawcy do siedziby Zamawiającego w związku z wykonywaniem ww. czynności. Wykonawca obowiązuje się przeszkolić bezpłatnie pracowników wskazanych przez Zamawiającego na terenie jego siedziby w ilości godzin niezbędnych do zapoznania się z zakresem działania i prawidłowej obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie powinno odbyć się w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy). Zamawiający nie poniesie kosztów dojazdu wykonawcy do siedziby Zamawiającego związanych z przeszkoleniem pracowników. W przypadku awarii odbiór sprzętu do naprawy odbywać się będzie każdorazowo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z odbiorem i transportem sprzętu do naprawy w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Ciągnik zostanie oznakowany naklejką zawierającą herb i nazwę Gminy Mściwojów oraz logotypy wskazujące źródło finansowania zakupu uzgodnione z Zamawiającym. Ciągnik zostanie dostarczony w całości do siedziby Urzędu Gminy w Mściwojowie wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rejestracji pojazdu, w terminie podanym w rozdziale IV SIWZ. Wykonawca dostarczy i przekaże na własność przedmiot zamówienia, własnym transportem bez dodatkowych opłat do siedziby Urzędu Gminy w Mściwojowie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy ciągnika instrukcję obsługi w języku polskim oraz świadectwo homologacji. Przedmiot zamówienia określa minimalne wymagania Zamawiającego co do ciągnika, uwzględnia również standardowe wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności oferowanego ciągnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) ŁADOWACZ CZOŁOWY: fabrycznie nowy, kompatybilny z oferowanym ciągnikiem; udźwig min. 1600 kg.; wysokość podnoszenie min. 3,4 m; sterowanie maszyną za pomocą elektrohydraulicznego zespołu sterującego (Joystick); amortyzator hydrauliczny; układ zawieszania narzędzi typu EURO; układ szybkiego wypinania ładowacza oraz instalacji hydraulicznej i elektrycznej, szybkozłącza hydrauliczne; widły do palet, chwytak typu big bag, czerpak wielofunkcyjny;zgarniak czerpaka wyposażony w elementy mocujące do ładowacza czołowego posiada lemiesz wykonany ze stali trudnościeralnej. Szerokość (1,8- 2,2 m). 3) PRZYCZEPA: fabrycznie nowa, dwuosiowa typu tandem, trójstronny wywrót skrzyni z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu, ładowność 10 t, wyposażona w instalację hamulcową pneumatyczną; układ hamulcowy dwuobwodowy (stary i nowy typ), postojowy hamulec ręczny z korbą, instalację oświetleniową, tylny zaczep amortyzowany, tylne gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy; wysokość skrzyni z nadstawkami min. 100 cm, wymiary min. 6,4 x 2,3 m, otwór zsypowy w tylnej burcie; plandeka ze stelażem, kliny do kół z kieszeniami, błotniki, drabinka i stopnie burtowe, nadstawka z profilu , nowe opony - montowane fabrycznie, koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy. 4) OSPRZĘT stanowi PŁUG DO PRZEPYCHANIA MATERIAŁÓW SYPKICH, BUTELEK, ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH tj. trawa, liście, gałęzie, itp., SZKŁA itp. fabrycznie nowy szerokość 2,8- 3,0 m; sterowany joystickiem, oświetlenie obrysowe; amortyzacja lemiesza, możliwość pracy w min. czterech pozycjach w tym klinem; lemiesz z gumowymi nakładkami. Wszystkie materiały, urządzenia i podzespoły składające się na przedmiot zamówienia, muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty zezwalające na ich eksploatację i użytkowanie na drogach publicznych i gwarancję 24 miesiące. 5) DOSTAWA 13 SZT. POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W TYM 12 SZT. NA SZKŁO I 1 SZT. NA MALULATURĘ. Docelowym miejscem dostawy pojemników stanowiących przedmiot zamówienia będzie Gmina Mściwojów w obrębie 12 sołectw znajdujących się na terenie Gminy Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dowóz i rozładunek pojemników na wskazanych przez Zamawiającego działkach. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia winny spełniać następujące wymagania: typ pojemnika: dzwon-igloo, pełnościenne z 1 otworem wrzutowym zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi; pojemność: 1,5 m3; materiał: pojemniki wykonane z wysokogatunkowych żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, o podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne; kolor: niebieski (makulatura), zielony na (szkło) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858), przystosowane do rozładunku przy pomocy dźwigu HDS. Pojemniki winny być nowe, nie używane i czyste, oznaczone w sposób trwały, znakami zawierającymi informację hasłową o rodzaju odpadu, który będzie w nim zbierany PAPIER i SZKŁO wraz z właściwym znakiem recyklingu; naklejki z herbem i nazwą Gminy Mściwojów oraz logotypami wskazującymi źródło finansowania zakupu uzgodnione z Zamawiającym; pojemniki powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, spełniać wymagania normy PN-EN 13071 i posiadać deklarację zgodności WE..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.70.00.00-2, 16.52.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AGROHANDEL s.j., A. Plecety, I. Plecety, ul. Jaworzyńska 261, 59-407 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 256097,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:321000,00
  • Oferta z najniższą ceną:321000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 321000,00
  • Waluta:PLN.