Mściwojów: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Mściwojów
Numer ogłoszenia: 94769 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów , Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.msciwojow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Mściwojów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi związanej z odbiorem zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Mściwojów oraz ich transport do stacji przeładunkowej w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Słowackiego, stanowiącej część Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Mściwojów polegającej na sukcesywnym odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób oraz transport w okresie od dnia od 1 lipca 2013r. do dnia 31.12.2014r., w następujących ilościach : a) Zmieszane odpady komunalne - 1230,00 Mg b) Szkło kolorowe i bezbarwne - 55,00 Mg c) Odpady suche - papier, tworzywa sztuczne - 40,00 Mg d) Odpady wielkogabarytowe - 20,00 Mg e) Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - 5,00 Mg. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą sie, w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 - odpady opakowaniowe. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojemników na odpady zmieszane i segregowane. Wykonawca w ramach ceny ofertowej rozdysponuje pośród właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, pojemniki na odpady zmieszane (kolory: czarny, metalowy (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielony), segregowane (kolor jasnożółty), szkło (zielony). Koszt wyposażenia w/w nieruchomości w pojemniki Wykonawca wliczy do ceny odbioru odpadów. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie harmonogramu/ewentualnej zmiany harmonogramu wywozu odpadów oraz przekazanie go Zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia, a następnie przekazanie tego harmonogramu właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:4.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów o masie łącznej co najmniej 800 Mg/rok.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim do wykonania zamówienia potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty - zgodny ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) Kserokopia wniesienia wadium, 3) Oświadczenia i dokumenty - potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VII SIWZ, 4) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane prze osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w sytuacji rezygnacji z wykonania części prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji: 1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), 2) konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, 3) działania osób trzecich, w szczególności uniemożliwiających wykonywanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 4. Zamawiający dopuszcza zamianę harmonogramu wywozu odpadów komunalnych. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować zmianę terminu wykonania prac. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych: 1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego); 2) Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:06.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, pok. nr 23 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie