Mściwojów: Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej niezrealizowanych w ramach działania 125, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektów scalania w ramach PROW 2007-2013
Numer ogłoszenia: 99747 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 61527 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej niezrealizowanych w ramach działania 125, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektów scalania w ramach PROW 2007-2013.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Realizację prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, w tym: przebudowę drogi nr 1 o łącznej długości 1940,50 m oraz usunięcie kolizji linii SN i NN z projektowaną drogą. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Przetargowej Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1 oraz w dodatkowych wytycznych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.20-6, 45.11.00.00-1, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9, 45.11.27.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem MŚĆIWOJÓW I Etap drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanych w ramach działania 125, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektów scalania w ramach PROW 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:04.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe COM-D sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-407 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
  • Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 2549672,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:1337000,00
  • Oferta z najniższą ceną:1337000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1646807,62
  • Waluta:PLN.