OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Mściwojów o naborze wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu w II półroczu 2013 roku dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mściwojów.

 

1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cele publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów.

2. Realizacja celu publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r.

3. Na wsparcie finansowe klubów sportowych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu przeznaczono w II półroczu 2013, z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) .

4. Kwota dofinansowania ze środków budżetu gminy, może stanowić nie więcej niż 90 % całości planowanych kosztów realizacji zadania przez Klub Sportowy.

5. Szczegółowe warunki i tryb wsparcia finansowego z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.)

6. Wniosek należy złożyć w zamkniętej i opisanej ( nazwa i adres klubu sportowego) kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. z adnotacją " Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie działalności klubów sportowych, w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów - II półrocze 2013 r.", w siedzibie Urzędu Gminy w  Mściwojowie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Mściwojów; Mściwojów 43;  59-407 Mściwojów.

7. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrzone.

8. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów .

Do wniosku należy dołączyć :

1) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) kserokopia licencji sportowej.

9. Decyzje w sprawie przyznania środków dotacji , bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy.

10. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

11.Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje i w jakiej kwocie, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz Biuletynie Informacji publicznej www.bip.msciwojow.pl  i na stronie internetowej gminy www.msciwojow.pl .

12. Realizacja zleconego Klubowi Sportowemu zadania nastąpi po zawarciu umowy, na czas realizacji zadania.

13.Każdy Klub, któremu zostanie przyznana dotacja zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie zawarcia umowy.

14. Kluby sportowe zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 18 nr. tel. (76) 878-85-41 , e-mail : grazyna.warszawa@msciwojow.pl.

 

 

 

z up.Wójta Gminy

Zastępca Wójta

 

Waldemar Dziędzioła