obrazek

Mściwojów: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Snowidzy wraz z wyposażeniem.
Numer ogłoszenia: 170627 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 141241 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont budynku świetlicy wiejskiej w Snowidzy wraz z wyposażeniem..

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: robót remontowych wewnątrz budynku (szpachlowanie, malowanie, układanie płytek ceramicznych, wykonaniu wentylacji itp.), wykonaniu łacenia dachu oraz nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej trapezowej wraz z obróbkami w kolorze wg palety kolorów BTX 2701 (mat), naprawa instalacji odgromowej - demontaż i ponowny montaż. Zakup i dostawa: 3 szt. stołów i 20 szt. krzeseł drewnianych o wyglądzie istniejących stołów i krzeseł wg załączonego zdjęcia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.26.12.10-9, 45.26.26.90-4, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:26.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowy sp. z o.o., ul. II Armii Wojska Polskiego 35, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 63492,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:77269,39
  • Oferta z najniższą ceną:77269,39/ Oferta z najwyższą ceną: 94812,66

Waluta:PLN.