Informacja o wynikach konsultacji

projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r.

Do udziału w konsultacjach mogły przystąpić organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Mściwojów.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach 11 października 2013 r. do dnia 24 października 2013 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag oraz projektem Programu Współpracy zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Mściwojów, nie wpłynął żaden formularz propozycji zmian do projektu rocznego programu współpracy na 2014 rok.

Mając powyższe na uwadze projekt rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi na rok 2043 został przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Gminy Mściwojów.