RZP. 271.1.5. 2014                                                                     Mściwojów, dnia  14 maja  2014 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO

 

(zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2013. 907 j.t z późn. zm.) Wójt Gminy Mściwojów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn.: "DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW"                 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres 1: Usuwanie - poprzez demontaż, zbieranie , transport i utylizację - wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmujące:

 1. rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
 2. zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
 3. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
 4. transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 5. przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zakres 2: Usuwanie - poprzez zbieranie, transport i utylizację - wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmujące:

 1. zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
 2. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
 3. transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 4. przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,

należących do osób fizycznych i podmiotów prawnych, wskazanych w załączonym do zaproszenia udziału w postępowaniu: Wykaz nieruchomości-harmonogramie wykonania robót (załącznik nr 3)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie "Wykazu nieruchomości - Harmonogramu wykonania robót" (załącznik nr 3). Wykonawca ma obowiązek dołączyć uzupełniony w/w "Wykaz." przed podpisaniem umowy.

Szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu Gminy Mściwojów wynosi ok. 4.932,81 m2 w tym:

Zakres 1-  ok. 4.029,41 m2

Zakres 2- ok. 903,40 m2

 

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest przez WFOŚiGW we Wrocławiu ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

2. Termin realizacji zamówienia (wymagany) : 10 tygodni od dnia podpisania umowy

3. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

  • Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 - formularz oferty,
  • Oświadczenie o wizytacji w terenu,
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • Dokumenty potwierdzające stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot zamówienia.
  • Wykaz nieruchomości - Harmonogram wykonywania robót - przed podpisaniem umowy

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %.

Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie całkowity koszt wykonania w/w przedmiotu zamówienia, wynikający z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Pisemną ofertę, wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) zawierającą cenę netto i brutto (za usunięcie 1m2 azbestu)

 

5. Miejsce i termin składania ofert:oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
z dopiskiem "OFERTA NA DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW" - nie otwierać do dnia 20 maja 2014 r. do godz.12.00",  w  nieprzekraczalnym terminie do godz. 12.00 w dniu 20 maja 2014 r.w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów - sekretariat.

6. Osoba uprawniona do kontaktów:

      - Alina Woźnicka-Koch - podinsp. ds. ochrony środowiska i zabytków, tel. (076) 878-85-38

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wzór umowy
 3. Wykaz nieruchomości - Harmonogram wykonywania robót
 4. Oświadczenie o wizytacji w terenu.
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Dokumenty potwierdzające stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot zamówienia.