Mściwojów: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 553
Numer ogłoszenia: 123797 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 90317 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 553.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 553 polegającej na: 1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem: kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1, parametry geometryczne drogi: szerokość jezdni 3,50 m, szerokość mijanek 2,50 oraz 2,00 m, długość mijanek 25,0 oraz 35,0 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m, długość drogi 1363,84 m. 2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Powierzchnia jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 5353,90 m2 2. Powierzchnia poboczy - 2420,44m2 3. Powierzchnia zjazdów - 190,02 m2 3 KONSTRUKCJA DROGOWA Konstrukcja jezdni - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) - Warstwa wiążąca - AC 11 W 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa K2-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, Podłoże gruntowe G1 o E2 100MPa oraz IS 1,00 - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa - 15 cm, 4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ Zakresem prac na działce nr 553 oraz 355 dr nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduję się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z zjazdem z drogi powiatowej 2804D. W ramach przebudowy przewiduję się wykonanie: nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla istniejącej drogi gruntowej wraz w wykonaniem włączenia do drogi powiatowej 2804D w km 1+460,00; poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; mijanek; rowu przydrożnego prawostronnego, z korektą przebiegu oraz odmulenie; przepustu rurowego fi 400 z rur PCV na zjeździe z drogi powiatowej oraz przepustów rurowych fi 300 oraz fi 400 z rur PP szt. 6; wraz z ściankami oporowymi z betonu cementowego C16/20 gr. 25 cm. 5 ODWODNIENIE Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowu przydrożnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 705506,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:766510,45
  • Oferta z najniższą ceną:766510,45/ Oferta z najwyższą ceną: 1162096,82
  • Waluta:PLN.