Mściwojów, dnia 19 sierpnia 2014 roku

RZP 271.25.2014

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015  i 2015/2016"

                Gmina Mściwojów działając jako Zamawiający na podstawie  art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu  postępowania  na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015  i 2015/2016" " na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Po otwarciu ofert, w dniu 12 sierpnia 2014 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęła informacja od Wykonawcy robót budowlanych o planowanym wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego na drodze wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Luboradz w okresie od 18 sierpnia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku w związku z remontem mostu. Powzięcie przedmiotowej informacji spowodowało, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie długości kursów uległ istotnej zmianie, tj. wydłużeniu z 44,2 km do 58,3 km.  Powyższa zmiana    przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany długości kursów jednocześnie wpływa na zmianę czasu trwania poszczególnych kursów. Jednocześnie należy podkreślić, że na niniejszym etapie postępowania, tj. po upływie terminu składania ofert,  wprowadzenia zmian SIWZ stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.        

                Mając na względzie powyższe unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy w pełni jest uzasadnione, ponieważ naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu umowy.