Mściwojów: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 388 i 415
Numer ogłoszenia: 282454 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155991 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 388 i 415.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 388 i 415 polegającej na: 2.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robot budowlanych dla robot objętych niniejszym projektem: kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1, parametry geometryczne drogi: szerokość jezdni 3,50 - 4,50 m, szerokość mijanek 2,00 m, długość mijanek 35,0 oraz 40,0 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m, długość drogi
762,02 m, 2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Powierzchnia jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 3998,90 m2, 2. Powierzchnia poboczy - 1116,38 m2, 3. Powierzchnia zjazdów - 63,78 m2, 2.3. KONSTRUKCJA DROGOWA Konstrukcja jezdni drogi gminnej km 0+000,00 - 0+081,49, Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym Konstrukcja jezdni drogi gminnej km 0+088,95 - 0+530,00, Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym Konstrukcja jezdni drogi gminnej km 0+088,95 - 0+530,00 - remont cząstkowy, Warstwa wiążąca - AC 11 W 50/70 - 4 cm, Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa Średniorozpadowa K2-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego o E2 140MPa oraz Is 1,03 Konstrukcja jezdni drogi gminnej km 0+530,00 - 0+762,00, Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2), Warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 - 4 cm, Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa, Średniorozpadowa K2-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, Podłoże gruntowe G1 o E2 100MPa oraz Is 1,00 2.4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ Zakresem prac na działce nr 388, 415 oraz 297 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduję się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z drogi powiatowej 2801D. W ramach przebudowy przewiduję się wykonanie: nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla istniejącej drogi gruntowej na odcinku w km 0+530,00 - 0+762,00, nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla istniejącej drogi utwardzonej na odcinku w km 0+000,00 - 0+530,00, poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mijanek, rowu przydrożnego prawostronnego, na odcinku 0+705,00 - 0+762,00. 2.5. ODWODNIENIE. Odwodnienie projektowanego obszaru odbywać się będzie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych nawierzchni utwardzonych do projektowanych wpustów ulicznych. Projektuje się wpusty osadzone na typowej studni z kręgów betonowych fi 500 mm z betonu klasy B45 (C35/45), z osadnikiem głębokości 100 cm, przykryte kratką z żeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczaniem przed kradzieżą o wymiarach 400x600mm z pełnym kołnierzem z zawiasem i ryglem. Klasę obciążenia dla przykrycia wpustu przyjęto D400. Wpusty ściekowe wyposażyć w pierścień odciążający oraz płytę podtrzymującą wpust. Ponadto wpusty uliczne wyposażyć w łapacz zanieczyszczeń stałych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rączką do wyjmowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPUHT LIBRA, ul. Wiejska 1, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 391500,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 468233,26

  • Oferta z najniższą ceną: 468233,26 / Oferta z najwyższą ceną: 468233,26

  • Waluta: PLN.