Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 169051-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mściwojów
2. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego polegającej na: 2.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI Charakterystyczne parametry...
Termin składania ofert: 2014-08-20


Mściwojów: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego
Numer ogłoszenia: 199289 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169051 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego polegającej na: 2.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robot budowlanych dla robot objętych niniejszym projektem: kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1, parametry geometryczne drogi: szerokość jezdni 3,50, 5,50m, szerokość mijanek 2,50 oraz 2,00 m, długość mijanek 25,0 oraz 35,0 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m, długość drogi 229,31 m. 2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Powierzchnia jezdni wg konstrukcji 1.1 drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 212,57 m2 2. Powierzchnia jezdni wg konstrukcji 2.1 drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 996.65 m2 3. Powierzchnia poboczy - 347.87 m2 4. Powierzchnia zjazdów - 80,87m2 2.3. KONSTRUKCJA DROGOWA Konstrukcja jezdni 1.1 Kategoria ruchu: KR2 - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 5 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) - Warstwa wiążąca - AC 11 W 50/70 - 7 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa K2-70M (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa - 15 cm, Konstrukcja jezdni 2.1 Kategoria ruchu: KR1 - Nawierzchnia nieulepszona - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa - 25 cm, 2.4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ Zakresem prac na działce nr 63/7, 64/1, 63/6, 64/6 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduję się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z zjazdem z drogi wojewódzkiej. Projektowana droga ma początek na połączeniu z wojewódzką, po korekcie śladu. Obecnie na całej trasie droga dz. nr 63/6, 64/6 nie posiada jakiejkolwiek nawierzchni, jest typową drogą gruntową, bez odwodnienia i jakichkolwiek spadków poprzecznych. W przekroju poprzecznym drogi przyjęto układ jednojezdniowy z obustronnymi poboczami o szerokości 3,5 m dla nawierzchni nieulepszonej oraz 5,5m dla nawierzchni z betonu asfaltowego. W związku z ograniczeniami terenowymi, przyjętą szerokością drogi oraz funkcją jaką mają pełnić, na drodze w miarę możliwości terenowych zaprojektowano mijanki umożliwiające na swobodne wyminięcie się pojazdów. Ze względu na zachowanie dobrej widoczności mijanki usytuowane są wzdłuż odcinków prostych. 2.5. ODWODNIENIE Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowu przydrożnego. Projektowane rowy mają przekrój trapezowy o szerokości dna 40 cm i wysokości co najmniej 50 cm od poziomu terenu. W miejscach przecięć drogi z rowami oraz pod wjazdami zastosowano przepusty. Zaproponowano przepusty z rur PP SN8 o średnicach: fi 300 , 400. Długości i średnice przepustów przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przepusty niezalenie od przekroju i średnicy należy ułożyć na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm oraz 10 cm podsypkę piaskową. Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawędzią korony powinno wynosić co najmniej 50 cm. Pod wlotem i wylotem rury przepustowej należy wykonać fundament betonowy z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 30x45 cm). Ścianki oporowe przepustów należy wykonać o grubość nie mniejszą niż 25 cm i z betonu klasy nie niższej C12/15. Od strony kontaktu prefabrykatów z gruntem, ścianki należy zabezpieczyć przed działaniem wody środkami na bazie mas bitumicznych (co najmniej 2 warstwy). Ścianki powinny być wyprowadzone ponad otwór przepustu na wysokość nie niższą niż 50 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

.         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

.         AD-PROF Prace Ziemne i Usługi Budowlane Dawid Andruszyn, Mściwojów 59, 59-407 Mściwojów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132041,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

.         Cena wybranej oferty: 118596,34

.         Oferta z najniższą ceną: 118596,34 / Oferta z najwyższą ceną: 169608,64

.         Waluta: PLN.