W sprawie:
zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mściwojów

Data zarządzenia:
2014-11-27

Numer zarządzenia:
0050.112.2014

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2014-11-27


Zarządzenie Nr 0050.112.2014
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mściwojów

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z póź.zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 

W załączniku do Zarządzenia Nr 0050.65.2011 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 09 września 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mściwojów wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 w pkt 5 dodaje się lit. "f)" w brzmieniu "stanowisko ds poboru  opłat i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (symbol BF VI).

2. Po § 18 dodaje się "§18a " w brzmieniu :

 "1) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
> 2) prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,
4) prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
6) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,

7) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej całokształtu spraw wynikających z zakresu czynności,   

8) przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
9) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości.

 

3. W § 24 po pkt 22 dodaje się pkt "22a" w brzmieniu:  

"22a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, w szczególności:

a) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli  nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

b) przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań,

c) opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja,
d) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór      i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
e) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
f) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
g) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
h) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami;
i) prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej wśród mieszkańców,
j) opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,
k) przygotowywanie informacji wynikających z prowadzonego zakresu do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
l) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

4. W § 29 pkt od 6 -8 otrzymują nowe brzmienie: 

"6) aktualizowanie centralnej ewidencji i działalności gospodarczej,

      7) dokonywanie zmian w centralnej ewidencji i działalności gospodarczej

      8) udzielenie informacji o przedsiębiorcach dla instytucji, osób prawnych i fizycznych".

5. W § 29 skreśla się pkt 9.

6. Dotychczasowy załącznik do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mściwojów otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś