Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Miejsce odpoczynku dla turystów i mieszkańców poszukujących nowych produktów i usług w Krainie Wygasłych Wulkanów"

 

W dniu 20 stycznia 2015 r. do Urzędu Gminy w Mściwojowie  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pt. "Miejsce odpoczynku dla turystów i mieszkańców poszukujących nowych produktów i usług w Krainie Wygasłych Wulkanów".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl, w zakładce Aktualności.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Mściwojowie w sekretariacie pok. 23, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.kopec@msciwojow.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, do dnia 06 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).