Nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny - umowa zlecenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY do pracy na terenie Gminy Mściwojów


Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwiecień 2015 r
Okres zatrudnienia: od 1 kwietnia 2015r  do grudnia 2015r.


1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie;
wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) umiejętność współpracy w zespole,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
h) prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu,
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę również w soboty.

5. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
 "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)".
 
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
h) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
i) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
j) kopia dowodu osobistego,
k) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 

6.Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mściwojowie  lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Mściwojów

59-407 Mściwojów
Z dopiskiem :"Nabór na stanowisko asystenta rodziny"
w terminie do 20 marca 2015r
(liczy się data wpływu do godz. 15.00)
 
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy BIP Gminy Mściwojów
 

Mściwojów, dn  11.03.2015r  roku