Mściwojów: Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171 i 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r
Numer ogłoszenia: 61855 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów , Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.msciwojow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171 i 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:2. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r. polegającej na: 2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ramach inwestycji przewiduję się przebudowę drogi gminnej, na odcinku ok. 400 m. Po przebudowie droga gminna będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z oporem. Ponadto w zakresie przewidziano przebudową istniejących zjazdów na przyległe posesje, które po przebudowie będą posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz przepusty z rur PP fi 300. Dodatkowo przewiduję się odbudowę istniejącego murku oporowego, ścieku z kostki granitowej oraz chodnika z kostki betonowej. 2.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem: - kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1 - parametry geometryczne drogi: . szerokość jezdni 3,50 - 5,00 m . długość drogi 210,00 m + 140,00 m = 350,00 m - projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej . projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej fi 250: l = 9,40 m . projektowane studnie z wpustami deszczowymi fi 500: = 2 szt. 2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Powierzchnia jezdni drogi gminnej - 1892,81 m2 2. Powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 210,04 m2 3. Powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego - 215,40 m2 4. Powierzchnia ścieku z kostki granitowej - 114.80 m2 5. Powierzchnia ścieku z kostki betonowej - 12.53 m2 6. Powierzchnia terenów zielonych - 749,35 m2 2.4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH - BRANŻA DROGOWA Zakresem prac na działkach nr 171, 233 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącej drogi gminnej. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie: nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla drogi gminnej, ograniczonej krawężnikiem betonowym; nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego na istniejących zjazdach; poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; ścieku o nawierzchni z kostki granitowej 8/11; nawierzchni chodnika z kostki betonowej; odbudowy istniejącego murku oporowego, długości 58 m, mijanek; rowu przydrożnego obustronnego; wyprofilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem istniejących skarp oraz terenów zielnych; 2.5 KONSTRUKCJE DROGOWE Konstrukcja jezdni oś 1A działka nr 171 - km 0+000,0 - 0+210,00 - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2), - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm, - Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C3/4, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, Konstrukcja jezdni oś 2A część działki nr 233 - km 0+000,0 - 0+140,00 - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2), - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm, - Podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem C3/4, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 25 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - georuszt dwukierunkowy, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - geowłóknina separacyjna, Konstrukcja zjazdów: - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, Konstrukcja ścieku: - Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm - 8 cm, - Warstwa podsypkowa - podsypka piaskowa - 3 cm, - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 10 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 10 cm, Konstrukcja ścieku: - Warstwa ścieralna - granitowa kostka szara 8/11 - 10 cm, - Warstwa podsypkowa - podsypka cem-piaskowa (1:4) - 5 cm, - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, 2.5 ODWODNIENIE Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowu przydrożnego. Projektowane rowy mają przekrój trapezowy o szerokości dna 40 cm i wysokości co najmniej 50 cm od poziomu terenu. W celu odwodnienia projektowanych nawierzchni utwardzonych przewidziano montaż wpustów deszczowych. Przewiduje się włączenie nowych wpustów deszczowych, osadzonych na typowych studniach betonowych fi 500 z osadnikiem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przyłącza kanalizacji deszczowej fi 250 wpiąć do sieci za pomocą systemowych rozwiązań typu: przejście szczelne lub siodło. Przykanalik deszczowy zaprojektowano przy pomocy rur strukturalnych trójwarstwowych o ściankach obustronnie gładkich - wykonanych z jednorodnego materiału PP o sztywności obwodowej minimum SN8. Przy połączeniu przykanalików ze ścianą studni stosować zamontowane fabrycznie przejścia szczelne (np. typowe przejścia szczelne jak dla rur PVC).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór załącznik nr 2)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto każde zadanie o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie minimum 1 osobą kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty - zgodny ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) Kserokopia wniesienia wadium, 3) Oświadczenia i dokumenty - potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VII siwz, 4) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane prze osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu; b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; c) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; d) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, e) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, f) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, g) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków, h) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, i) zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót. Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 2) Zmiany osobowe: a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca; d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3) Inne zmiany: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany zakresu i ilości robót budowlanych związana z istotnym odstąpieniem od projektu, o którym mowa w rozdziale III siwz, a którego nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczna jest dla uzyskania efektu końcowego, c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, d) Zmiana harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nieskutkujące zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, pok. nr 23 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie