Mściwojów, dnia 11 maja 2015 roku

RZP 271.6.2015

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171 i 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r."

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ oraz odpowiedziach jakich udzielił.

PYTANIE 1

(.) zwraca się o podanie parametrów georusztu dwukierunkowego poz. 29 przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 1

Typ polimeru

 

PP

Minimalna zawartość sadzy

%

2

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym / poprzecznym

kN/m

40/40

Sztywność węzła

%

100

Długość oczek

mm

35(?3)

Szerokość oczek

mm

35(?3)

Długość w rolce

m

30

Szerokość rolki

m

4

 

PYTANIE 2

(.) zwraca się o podanie parametrów technicznych elementów oporowych (wys. szer. obciążenie) poz. 62 przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 2

grubość ścianki ( D): 10 cm

Kolor: szary,

wysokości (H):150 cm

szerokość (B): 50cm

krawędzie: fazowane 10 x 10 mm

powierzchnia

beton licowy gładki,

klasy ekspozycji

XC1 - X C3, XA1;

obciążenie naziomu

1 (p = 5,00 k N/m2)

7 (p = 5,00 k N/m2)

klasa betonu :C 30/37;