Mściwojów, dnia 22.05.2015 r.

Nr RZP 271.6.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. : "Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171 i 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r."

            Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171 i 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r."dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium: cena 95 %, termin gwarancji 5 %.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Suma  punktów

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

i Ekologicznego LIBRA sp. z o.o., ul. Wiejska 1,

59-400 Jawor

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

81,81

5,00

86,81

2

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

 i Mostów sp. z o.o., ul. Częstochowska 12,

58-100 Świdnica

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,44

5,00

92,44

3

BUDROMOS J.T. Bieńkowscy Spółka Jawna,

ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,01

5,00

68,01

4

Firma Budowlana "FOBIS" sp. z o.o.,

 ul. Przemysłowa 3,  59-300 Lubin

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,98

5,00

68,98

5

Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane

sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,00

5,00

100,00

6

Usługi Montażowo Budowlane A.J.M.

Artur Gawłowski,  ul. Spacerowa 5a,

58-400 Kamienna Góra

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

82,39

5,00

87,39

7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno

i Handlowe COM-D" sp. z o.o.,

ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

74,41

5,00

79,41

 

            Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

              Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie informuję, że termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 u.p.z.p.