Mściwojów, dnia 22.05.2015 r.

Nr RZP 271.4.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                               DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. : "Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204 (km dz. nr 204 od 0+000 km do 0+170 km)  zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2011 r."

            Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204 (km dz. nr 204 od 0+000 km do 0+170 km)  zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2011 r."dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium: cena 95 %, termin gwarancji 5 %.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Suma  punktów

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

i Ekologicznego LIBRA sp. z o.o., ul. Wiejska 1,

59-400 Jawor

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,82

5,00

89,82

2

AD-PROF Prace Ziemne i Usługi Budowlane Dawid Andruszyn, Mściwojów 59, 59-407 Mściwojów

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,19

5,00

94,19

3

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

 i Mostów sp. z o.o., ul. Częstochowska 12,

58-100 Świdnica

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,77

5,00

91,77

4

Firma Budowlana "FOBIS" sp. z o.o.,

 ul. Przemysłowa 3,  59-300 Lubin

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

69,10

5,00

74,10

5

Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski,  ul. Spacerowa 5a,

58-400 Kamienna Góra

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,00

5,00

100,00

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno

i Handlowe COM-D" sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

75,02

5,00

80,02

 

              Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 5 - Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski,  ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

                        Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie informuję, że termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 u.p.z.p.