Mściwojów: Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204 (km dz. nr 204 od 0+000 km do 0+170 km) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2011 r
Numer ogłoszenia: 77891 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 61721 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204 (km dz. nr 204 od 0+000 km do 0+170 km) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204 (km dz. nr 204 od 0+000 km do 0+170 km) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2011 r. polegającej na: 2.1 DANE OGÓLNE INWESTYCJI Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem: kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1, parametry geometryczne drogi: szerokość jezdni 3,50 - 5,00 m, długość drogi 170,00 m. 2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Powierzchnia jezdni drogi gminnej - 735.00 m2 2. Powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 33.18 m2 3. Powierzchnia zjazdów 3.1. nawierzchnia z betonu asfaltowego - 40.09 m2 3.2. nawierzchnia z kostki granitowej - 58.24 m2 4. Powierzchnia zatoki parkingowej - 127.81 m2 5. Powierzchnia poszerzenia jezdni z kostki granitowej - 40.03 m2 6. Powierzchnia terenów zielonych - 161.67 m2 2.3 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH - BRANŻA DROGOWA Zakresem prac na działce nr 204 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącej drogi gminnej. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie: nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla drogi gminnej, ograniczonej krawężnikiem betonowym; nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego oraz kostki granitowej na istniejących zjazdach; nawierzchni utwardzonej z istniejącej kostki betonowej na zatoce parkingowej; poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; mijanek; rowu przydrożnego prawostronnego; wyprofilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem istniejących skarp oraz terenów zielnych; 2.4 KONSTRUKCJE DROGOWE: Konstrukcja jezdni - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C3/4, wg PN-EN 14227-1 - 25 cm, Konstrukcja zjazdów - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, Konstrukcja zatoki parkingowej - Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm - 8 cm, - Warstwa podsypkowa - podsypka piaskowa - 3 cm, - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, Konstrukcja zjazdów oraz poszerzenia jezdnia - Warstwa ścieralna - granitowa kostka szara 8/11 - z rozbiórki - 10 cm, - Warstwa podsypkowa - podsypka cem-piaskowa (1:4) - 5 cm, - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, 2.5 ODWODNIENIE: Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowu przydrożnego. Projektowane rowy mają przekrój trapezowy o szerokości dna 40 cm i wysokości co najmniej 50 cm od poziomu terenu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski, ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 150648,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:171645,64
  • Oferta z najniższą ceną:171645,64/ Oferta z najwyższą ceną: 235970,15
  • Waluta:PLN.