Mściwojów: Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171 i 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r
Numer ogłoszenia: 77903 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 61855 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171 i 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu - lipiec 2012 r. polegającej na: 2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ramach inwestycji przewiduję się przebudowę drogi gminnej, na odcinku ok. 400 m. Po przebudowie droga gminna będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z oporem. Ponadto w zakresie przewidziano przebudową istniejących zjazdów na przyległe posesje, które po przebudowie będą posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz przepusty z rur PP fi 300. Dodatkowo przewiduję się odbudowę istniejącego murku oporowego, ścieku z kostki granitowej oraz chodnika z kostki betonowej. 2.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem: - kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1 - parametry geometryczne drogi: . szerokość jezdni 3,50 - 5,00 m . długość drogi 210,00 m + 140,00 m = 350,00 m - projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej . projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej fi 250: l = 9,40 m . projektowane studnie z wpustami deszczowymi fi 500: = 2 szt. 2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Powierzchnia jezdni drogi gminnej - 1892,81 m2 2. Powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 210,04 m2 3. Powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego - 215,40 m2 4. Powierzchnia ścieku z kostki granitowej - 114.80 m2 5. Powierzchnia ścieku z kostki betonowej - 12.53 m2 6. Powierzchnia terenów zielonych - 749,35 m2 2.4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH - BRANŻA DROGOWA Zakresem prac na działkach nr 171, 233 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącej drogi gminnej. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie: nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla drogi gminnej, ograniczonej krawężnikiem betonowym; nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego na istniejących zjazdach; poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; ścieku o nawierzchni z kostki granitowej 8/11; nawierzchni chodnika z kostki betonowej; odbudowy istniejącego murku oporowego, długości 58 m, mijanek; rowu przydrożnego obustronnego; wyprofilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem istniejących skarp oraz terenów zielnych; 2.5 KONSTRUKCJE DROGOWE Konstrukcja jezdni oś 1A działka nr 171 - km 0+000,0 - 0+210,00 - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2), - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm, - Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C3/4, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, Konstrukcja jezdni oś 2A część działki nr 233 - km 0+000,0 - 0+140,00 - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2), - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm, - Podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem C3/4, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 25 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - georuszt dwukierunkowy, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - geowłóknina separacyjna, Konstrukcja zjazdów: - Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) - Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, - Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, Konstrukcja ścieku: - Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm - 8 cm, - Warstwa podsypkowa - podsypka piaskowa - 3 cm, - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 10 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 10 cm, Konstrukcja ścieku: - Warstwa ścieralna - granitowa kostka szara 8/11 - 10 cm, - Warstwa podsypkowa - podsypka cem-piaskowa (1:4) - 5 cm, - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, - Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm, 2.5 ODWODNIENIE Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowu przydrożnego. Projektowane rowy mają przekrój trapezowy o szerokości dna 40 cm i wysokości co najmniej 50 cm od poziomu terenu. W celu odwodnienia projektowanych nawierzchni utwardzonych przewidziano montaż wpustów deszczowych. Przewiduje się włączenie nowych wpustów deszczowych, osadzonych na typowych studniach betonowych fi 500 z osadnikiem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przyłącza kanalizacji deszczowej fi 250 wpiąć do sieci za pomocą systemowych rozwiązań typu: przejście szczelne lub siodło. Przykanalik deszczowy zaprojektowano przy pomocy rur strukturalnych trójwarstwowych o ściankach obustronnie gładkich - wykonanych z jednorodnego materiału PP o sztywności obwodowej minimum SN8. Przy połączeniu przykanalików ze ścianą studni stosować zamontowane fabrycznie przejścia szczelne (np. typowe przejścia szczelne jak dla rur PVC).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 401523,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:387128,26
  • Oferta z najniższą ceną:387128,26/ Oferta z najwyższą ceną: 583698,22
  • Waluta:PLN.