Mściwojów, dn. 18.06.2015r

RZP.271.1.7.2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG pn. "DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016"

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

Urzędu Gminy w Mściwojowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016".

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
NIP 695-13-99-921
REGON 390647417
Tel. 76/878-85-20
Fax. 76/872-85-95

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016"
  2. Wg następujących tras przewozu :

1) Kurs 1 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach: Szacunkowa długość trasy 20 km, uczniów 96, w tym: - do Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach wyjazd o godz.700 z miejscowości: Siekierzyce 1 uczeń, Zimnik 1+4 uczniów, Niedaszów 5+8 uczniów, Mściwojów 9 uczniów, Luboradz 11 uczniów, Marcinowice 27 uczniów, Drzymałowice 5 uczniów, Targoszyn 25 uczniów - 96 uczniów;
2) Kurs 1 - powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie o godz. 1330 : Szacunkowa długość trasy 18,7 km, uczniów 52, w tym: - do miejscowości: Drzymałowice 5 uczniów, Marcinowice 27 uczniów, Luboradz 11 uczniów, Niedaszów 8 uczniów, Zimnik 1 uczeń - 52 uczniów;
3) Kurs 2 - powrót uczniów z Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach o godz. 1435: Szacunkowa długość trasy 16,1 km, uczniów 19, w tym: - do miejscowości: Mściwojów 9 uczniów, Niedaszów 5 uczniów, Zimnik 4 uczniów, Siekierzyce 1 uczeń - 19 uczniów; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Harmonogram dowozu, stanowiący Załącznik Nr 2 .

3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o zamówienie przedstawią licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób

4. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).

5. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali minimum 2 środkami transportu zapewniającymi przewóz uczniów na każdej trasie (liczba miejsc siedzących: 52 osób + opiekun). Wykonawcy przedstawią wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego jakim dysponują- dopuszczonego do ruchu drogowego z określeniem parametrów technicznych i informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz dołączą aktualny wykaz taboru oraz licencji na wykonywanie transportu osobowego - załącznik Nr 4.

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III. TERMIN REALIZACJI

Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta na okres 01.09.2015 r. - 30.06.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

  • ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1
  • cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  • zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO OPIS

CENA - 100%

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

  • Umowa stanowi załącznik nr 6 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2015 r. do godz. 1430 w Urzędzie Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, pok. 23 (sekretariat), osobiście lub faksem na numer 76/872 85 95 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

- Elżbieta Soroka, tel. 76/ 878-85-34, e-mail: elzbieta.soroka@msciwojow.pl

- Waldemar Dziędzioła, tel. 76/ 878-85-20

IX. DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- Formularz ofertowy;
- Oświadczenie Wykonawcy wg załączonego wzoru;

X.Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r., poz. 907 ze zm.).