ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY MŚCIWOJÓW.

(Sondaż warunków finansowych)

 

 

Mściwojów, dnia 26 czerwca 2015 r.

 

1. Organizator

 

Gmina Mściwojów

Mściwojów 43
59 - 407 Mściwojów
tel. 76 872 85 22
fax. 76 872 85 95
email: ug@msciwojow.pl

 

2. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres lub faksem na nr 76 872 85 95 lub pocztą elektroniczną na adres ug@msciwojow.pl

 

3. Warunki składania ofert.

 

Niniejsze zapytanie (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemne i prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki zapytania (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

 

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) rozważa się możliwość emisji obligacji komunalnych. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Mściwojów ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Nr V.41.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, Wójt Gminy Mściwojów działający w imieniu Gminy Mściwojów, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mściwojów na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji lub gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w 6 seriach:

 1. seria A15 na kwotę 250.000,00 zł,
 2. seria B15 na kwotę 250.000,00 zł,
 3. seria C15 na kwotę 250.000,00 zł,
 4. seria D15 na kwotę 250.000,00 zł,
 5. seria E15 na kwotę 250.000,00 zł,
 6. seria F15 na kwotę 250.000,00 zł.

Przewiduje się, iż emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż w dniu 20 grudnia 2015 r. z tym, że emisja obligacji w części lub w całości nastąpi w sierpniu 2015 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

 1. seria A15 w 2020 r.,
 2. seria B15 w 2021 r.,
 3. seria C15 w 2022 r.,
 4. seria D15 w 2023 r.,
 5. seria E15 w 2024 r.,
 6. seria F15 w 2025 r.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży. Marża nie może być większa niż 1,5 %. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji oraz sprawozdania Rb NDS, Rb Z na 31.03.2015 r., Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 - 2026 oraz Skonsolidowany bilans Gminy Mściwojów na 31.12.2014 r. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Mściwojów są dostępne na stronie internetowej www.msciwojow.pl.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę i gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 24 czerwca 2015 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Gmina Mściwojów zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Gmina Mściwojów zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Gmina Mściwojów informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mogą mieć charakterwstępny i mogą ulec zmianie. Gmina Mściwojów nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 15 sierpnia 2015 r.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Mściwojów niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.