OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów w II półroczu 2015 roku

1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cele publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów.

2. Realizacja celu publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 25 listopada 201 5 r.

I.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego) z dopiskiem "Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów w II półroczu 2015 roku", na formularzu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.).

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

II.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę Mściwojów określa Uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.).

2. Podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Mściwojów.

3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. Każdy Klub, któremu zostanie przyznana dotacja zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie zawarcia umowy.

5. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje i w jakiej kwocie, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz Biuletynie Informacji publicznej www.bip.msciwojow.pl .

III.  OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania nastąpi po zawarciu umowy na czas realizacji zadania.

2. Kluby sportowe zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów  Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów.

IV.  WYSOKOŚĆŚRODKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW W II PÓŁROCZU 2015 R.

Na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu w Gminie Mściwojów, w II półroczu 2015 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 27.500,00 zł  (słownie:  dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych).