OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 1235 z póź. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Rady Gminy Mściwojów NrXXVII/192/09 z dnia30  kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Mściwojów - "Rewitalizacja zabytkowego parku  oraz Centrum Wsi Mściwojów" uchwałę Nr IV.35.2015  z dnia 27 marca 2015r.  zmieniającą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Mściwojów - "Rewitalizacja zabytkowego parku  oraz Centrum Wsi Mściwojów" i wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Przedmiotem planu będzie:

  • dostosowanie istniejącej w jego obrębie infrastruktury komunalnej do współczesnych standardów cywilizacyjnych (bądź tworzenie takiej infrastruktury od podstaw),
  • możliwość rozwojunowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, usług komunalnych i publicznych  oraz terenów rekreacyjnych i  wykształcenie współczesnego Centrum Wsi Mściwojów,
  • ochronę wartości dziedzictwa kulturowego  wsi Mściwojów oraz kompleksu parkowo - pałacowego.

 

Plan rozwojowy i rewitalizacyjny będzie uwzględniać postanowienia "Planu Odnowy Miejscowości Mściwojów na lata 2009 - 2016" zgodnie z uchwałą Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 roku.

 

 

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś