Mściwojów, dnia 28.08.2015 r.

Nr RZP 271.12.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy (dz. Nr 435 od 0+00 km do 0+080 km, dz. Nr 434 od 0+000 do 0+070 km) [intensywne opady deszczu lipiec 2011]" dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium: cena 95 %, termin gwarancji 5 %.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Suma  punktów

1

KONSORCJUM FIRM:

LIDER: PPUHT LIBRA JOANNA ZAPOTOCZNA ul. Wiejska 1, 59-400 Jawor

PARTNER: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Ekologicznego LIBRA Sp. z o.o., ul. Wiejska 1, 59-400 Jawor

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

73,64

2,50

76,14

2.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

i Mostów sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,00

5,00

100

              

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono, iż oferta nr 2 - "Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.     

Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawyz 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.).