Mściwojów, 09.09.2015 r.

Nr RZP 271.1.6.2015

Gmina Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
NIP 695-13-99-921
REGON 390647417
Tel. 76 / 872-85-22
Fax. 76 / 872-85-95

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej wart. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zm.

Gmina Mściwojów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015/2016 w ilości ok. 12.000 l"

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015/2016 w ilości ok. 12.000 l o następujących parametrach:

- Wartość opałowa - nie mniejsza niż 42 MJ/kg

- Zawartość siarki - nie wyższa niż 0,2%

- Temperatura zapłonu - powyżej 55o C

- Temperatura płynięcia - nie mniej niż -20o C

- Gęstość w temp. 15 o C nie większa niż 860kg/m3

- CPV 23122100-9

- Miejsce dostawy: budynek urzędu Gminy w Mściwojowie, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów.

Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej lub faksem z 2-dniowym wyprzedzeniem.

Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi oraz zgodnie z przepisami prawa.

 1. Termin realizacji zamówienia (wymagany) : od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2016 r.
 2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

    - wypełniony podpisany załącznik Nr 1 - Formularz,

    - oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 2

- aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi i dystrybucję oleju opałowego,

- certyfikat lub świadectwo jakości potwierdzają dane techniczne oleju opałowego.

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %.

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. koszty transportu i rozładunku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 1. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy.
  • Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy  jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.
  • Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższeniu lub obniżenia ceny paliwa przez producenta , proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy) wraz zcertyfikatem lub świadectwem jakości potwierdzającym dane techniczne oleju opałowego.
  • Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża i upust nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.    
 2. Miejsce i termin składania ofert:oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015/2016 w ilości ok. 12.000 l" do dnia 17.09.2015r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów - sekretariat.
 3. Osoba uprawniona do kontaktów:

 - Zbigniew Jaworski - Inspektor ds. Inwestycji i planowania przestrzennego

     - Witold Jakóbczyk - Inspektor ds. remontów i zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy zał. nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 2