ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24 a ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.)

STAROSTA JAWORSKI ZAWIADAMIA

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławska 26 w terminie od 05.10.2015r. do 23.10.2015r, w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali konferencyjnej piętro I, zostanie wyłożony do wgl±du osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji dla obrębów: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik; gmina Mściwojów.

Wszyscy zainteresowani maja prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania zwi±zanego z modernizacja ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski