OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 12 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1515) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXII/122/05 z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mściwojów, zawiadamiam, że:

w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025" zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Mściwojów w sprawie ww. dokumentu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 stycznia 2016r. i trwać będą do dnia 9 lutego 2016r.

Dokument wraz z ankietą konsultacyjną opublikowane zostaną na stronie internetowej gminy Mściwojów  www.msciwojow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msciwojow.pl w zakładce "Konsultacje społeczne" oraz wyłożony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, pokój nr 8 w dniach i godzinach urzędowania.

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać:

a) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów, pokój nr 20,

b) drogą listowną na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, z dopiskiem: "Konsultacje społeczne w sprawie Strategii";

c) drogą elektroniczną na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pl z oznaczeniem w temacie: "Konsultacje  społeczne w sprawie Strategii".

Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy.

Informacji w sprawie udziela: Magdalena Kopeć, tel. 76 878-85-40

Wójt Gminy 

Mariusz Foryś