Mściwojów dnia, 27.01.2016 r.

 Nr RZP 271.1.1.2016 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 - Prawo zamówień publicznych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Siekierzyce".W okresie od 15.01.2016 r. do 25.01.2016 r. przeprowadzono rozeznaniu rynku poprzez sondaż pisemny oraz ogłoszono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania

Suma  punktów

1

Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

21,85

4,64

26,50

2

"EKO-MEW" Jan Blatkiewicz, ul. Łokietka 32-34,

66-400 Gorzów Wlkp.

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

30,05

5,00

35,05

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POTEX" s.c.,

ul. Broniewskiego 16/14, 58-309 Wałbrzych

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

28,28

4,64

32,92

4

"WODGAZ" Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych kierownik Budowy - Nadzory Budowlane, Wykonawstwo Sieci i Instalacji Wod.-Kan., CO, Gaz, ul.  Broniewskiego 1, 59-400 Jawor

Wykonawca nie spełnia warunków w postępowaniu, oferta podlega odrzuceniu

--------

--------

------

5

MK PROJEKT Mariola Kochowska,

ul. Wysokogórska 1/30, 59-420 Bolków

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

52,57

4,64

57,21

6

"STUDIO IN" s.c., ul. Parkowa 42/1,

51-616 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

51,69

4,64

56,33

7

Nano-Project Usługi Projektowe Jolanta Nanowska, Mrozów, ul. Cmentarna 2a, 55-330 Miękinia

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

20,33

4,64

24,97

8

PROJEKT Projektowanie i Obsługa Budownictwa Mirosław Obal, ul. Ogrodowa 71, 58-250 Pieszyce

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

28,16

4,64

32,80

9

"ZK-PROJEKT" Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzór mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz,

ul. Anny Jagiellonki 27, 72-100 Goleniów

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,00

4,64

99,64

10

Biuro projektów i realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej "BIPROWOD" sp. z o.o.,

ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

17,17

4,81

21,99

11

WOKAN-PROJEKT Paweł Pabisiak, ul. Boya-Żeleńskiego 4, 59-400 Jawor

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

59,17

4,64

63,82

12

Pracownia Projektowa Inspro Stefan Augustyn,

ul. Kawaleryjska 2 a, 59-220 Legnica

Wykonawca nie spełnia warunków w postępowaniu, oferta podlega odrzuceniu

--------

--------

------

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w dniu 26.01.2016 roku za najkorzystniejszą ofertę uznała ofertę nr 9, złożoną przez Wykonawcę -"ZK-PROJEKT" Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzór mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz, ul. Anny Jagiellonki 27, 72-100 Goleniów, cena brutto - 24 900,00 zł, termin wykonania 140 dni.Oferentotrzymał najwyższą ilość punktów w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena 95 %, termin wykonania - 5 %. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 99,64.

Odrzucono 2 oferty:

1. "WODGAZ" Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych kierownik Budowy - Nadzory Budowlane, Wykonawstwo Sieci i Instalacji Wod.-Kan., CO, Gaz, ul.  Broniewskiego 1, 59-400 Jawor

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W/w wykonawca nie spełnił warunku określonego w ust. 3 zapytania ofertowego - Termin i miejsce wykonania zamówienia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego wraz ze złożonym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie maksymalnie 140 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia informacji o wyborze oferty. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający uznaje datę złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

W formularzu ofertowym przesłanym Zamawiającemu Wykonawca wpisał termin realizacji zamówienia 180 dni od dnia zawarcia umowy, czym nie potwierdził spełnienia warunku.

2. Pracownia Projektowa Inspro Stefan Augustyn, ul. Kawaleryjska 2a, 59-220 Legnica

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W/w wykonawca nie spełnił warunku określonego w ust. 3 zapytania ofertowego - Termin i miejsce wykonania zamówienia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego wraz ze złożonym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie maksymalnie 140 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia informacji o wyborze oferty. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający uznaje datę złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

W formularzu ofertowym przesłanym Zamawiającemu Wykonawca wpisał termin realizacji zamówienia 150 dni od dnia zawarcia umowy, czym nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu.